Ledeninformatie
Van harte welkom op de website van de Vereniging Vrienden Stedelijk Museum Breda.  De Vereniging Vrienden bestaat als zelfstandige vereniging sinds 1970 met volledige rechtsbevoegdheid en  Koninklijke erkenning. Ruim 750 leden telt de Vereniging. Zij zijn door hun lidmaatschap betrokken bij de stad Breda en het museum. Voor  bedrijven en instellingen bestaat de mogelijkheid om door een sponsorlidmaatschap de Vereniging te ondersteunen. Een grote Vriendenvereniging biedt de mogelijkheid om Stedelijk Museum Breda  te promoten en te ondersteunen. Zij doet dit door aankopen van kunstobjecten aan dat Museum in bruikleen te geven ter vergroting en versterking van de te tonen  collecties alsmede door activiteiten zoals het organiseren van excursies e.d. De Vrienden vormen daardoor een belangrijk draagvlak voor het behoud van het  cultuur- en kunsthistorisch  erfgoed van de stad en regio. Doelstelling In 1903 werd in Breda een museum gesticht door de Vereniging Stedelijk Museum voor Geschiedenis en  Oudheidkunde. Deze vereniging heeft tot omstreeks 1970 het museum bestuurd en gesteund. Veel kostbare  voorwerpen van Bredaas erfgoed zijn door deze vereniging voor de stad verworven en behouden. In 1970 werden de Stichting Stedelijk Museum en de Stichting Bisschoppelijk Museum opgericht. Dit was voor de  Vrienden dan ook het moment om als zelfstandige vereniging door te gaan met eigen statuten, volledige  rechtsbevoegdheid en Koninklijke erkenning. Anbi  De Vereniging van Vrienden Stedelijk Museum Breda met volledige rechtsbevoegdheid en Koninklijke erkenning is  opgericht op 22-06-1970 en stelt zich conform artikel 3 van de statuten (laatstelijk gewijzigd op 01-07-2009) ten doel  het kweken van belangstelling voor Breda’s Museum. Zij tracht dit doel te bereiken door: - verlenen van financiële steun; - organiseren van lezingen en excursies; - ondersteuning in brede zin binnen de doelstelling van de Vereniging. Daarmee tracht de Vereniging zo veel mogelijk particulieren te binden aan en enthousiasmeren voor Stedelijk  Museum Breda. De Vriendenvereniging vergroot daardoor de maatschappelijke verankering van het museum en het  draagvlak ervoor. De steun aan Breda’s Museum bestaat voornamelijk uit het aankopen door de Vereniging van kunstobjecten die aan  Breda’s Museum in bruikleen worden gegeven. De Vereniging is daarom een van de belangrijkste collectie-eigenaren  van Breda’s Museum.  De Vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland onder  nummer 40280974. De Vereniging staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder fiscaal  nummer 8165.19.067. Dit betekent dat uw bijdrage c.q. sponsoring als gift aftrekbaar is bij de belasting. Als tegenprestatie geeft het lidmaatschap recht op: - gratis toegang Breda’s Museum en de dependances; - uitnodiging voor opening van tentoonstellingen; - deelname aan excursies; - bijwonen van lezingen.  Aanmelding als lid van de vereniging geschied per 1 januari van het lopende kalenderjaar. De kosten zijn € 16,00 per jaar. Een eventueel partnerlidmaatschap kost € 11,50 extra. Aanmelding kan vooralsnog via een mail met uw gegevens, naam, adres, telefoon en e-mail via  vrienden@stedelijkmuseumbreda.nl
Aangekocht in 2017 “Laatste Gemaskerde Carnaval” - Jan Strube