Welkom
Van harte welkom op de website van de Vereniging Vrienden Stedelijk Museum Breda. Doelstelling De vereniging vrienden Stedelijk Museum Breda stelt zich ten doel het vergroten van de publieke belangstelling voor het Stedelijk Museum Breda. Zij doet dit door het aankopen en in bruikleen geven van kunstobjecten, het organiseren van lezingen en excursies en ondersteuning in brede zin binnen de doelstelling van de Vereniging. Om deze doelen te realiseren hebben wij uw steun hard nodig. U kunt daaraan bijdragen door lid te worden van onze vereniging. Als tegenprestatie geeft het lidmaatschap u het recht op gratis toegang tot het Stedelijk Museum Breda en de dependances, een uitnodiging voor opening van tentoonstellingen, het bijwonen van lezingen en korting op de deelname aan excursies.   Hoe word u lid? U meldt zich aan door een mail te sturen naar vrienden@stedelijkmuseumbreda.nl  onder vermelding van uw naam en adres (eventueel telefoonnummer) of via het digitale inschrijfformulier.  Het lidmaatschapsjaar betreft een kalenderjaar; tussentijds instappen is uiteraard geen probleem. De kosten bedragen € 16,00 per jaar. Een eventueel partnerlidmaatschap kost € 11,50 extra.  Voor bedrijven en andere commerciële organisaties die het Stedelijk Museum Breda en daarmee het behoud van Bredaas erfgoed een warm hart toedragen is het van belang te weten dat de vereniging vrienden van het Stedelijk Museum Breda over een anbi-status beschikt. .Anbi De Vereniging van Vrienden Stedelijk Museum Breda met volledige rechtsbevoegdheid en Koninklijke erkenning is opgericht op 22-06-1970 en stelt zich conform artikel 3 van de statuten (laatstelijk gewijzigd op 01-07-2009) ten doel: het kweken van belangstelling voor het Stedelijk  Museum Breda.  De Vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuidwest- Nederland onder nummer 40280974. De Vereniging staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder fiscaal nummer 8165.19.067. Dit betekent dat uw bijdrage c.q. sponsoring als gift aftrekbaar is bij de belasting.
Welkom